Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego szkolenia, zapraszamy do kontaktu

Informacja RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (KCBTiK) z siedzibą w Warszawie 02-004, ul. Chałubińskiego 5, kontakt 22 621 75 43 lub e-mail sekretariat@kcbtik.pl .

2. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 621 75 43 lub adresem e-mail: iod@kcbtik.pl

3. Zgodność przetwarzania z prawem oraz cel: a) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia ustawowego realizowanego w 2023r. przez KCBTiK na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z Art. 40a. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185.). b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w ramach umowy powierzenia danych zawartej pomiędzy organizatorem szkolenia KCBTiK a podmiotem świadczącym obsługę techniczną szkolenia: KONSORCJUM Miami Design sp. z o.o. oraz MP Perfect Paweł Mitura (Miami Design sp. z o.o., Kwiatowa 12/14/16 lok 40 02-579 Warszawa, Pawłem Mitura, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MP Perfect Paweł Mitura NIP 5222789108, Regon 14730758) w celu obsługi technicznej szkolenia min: weryfikacji i rejestracji uczestników szkolenia, przypisania dostępu poszczególnym uczestnikom szkolenia do platformy szkoleniowej, prowadzenia listy uczestników, wydawania zaświadczeń i certyfikatów szkolenia.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskane dla celów realizacji usługi ww. szkolenia, przechowywane będą: a) przez ” KONSORCJUM Miami Design sp. z o.o. oraz MP Perfect Paweł Mitura” do momentu zakończenia realizacji szkolenia. b) przez KCBTiK przez okres 5 lat zgodnie z: – Art. 40a. 1. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. z 2023 r. poz. 1185.. -§ 5. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

6. W przypadku odmowy podania danych osobowych Pan/Pani zgłoszenie rejestracyjne na szkolenie nie zostanie przyjęte. Zgłaszając swój udział w szkoleniu jest Pan/Pani zobligowany/a do podania danych osobowych na mocy następującego przepisu prawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r.poz. 1185.)’

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

8. Ponadto: − na podstawie art. 15 RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do własnych danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania własnych danych osobowych.

9. Na podstawie art. 18 RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Nie przysługuje Panu/Pani prawo: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych; – do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.